Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ


ΘΕΜΑ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 Χ 25

ΤΙΜΗ : 185 ΕΥΡΟΟ ΤΡΥΓΟΣ


ΘΕΜΑ : Ο ΤΡΥΓΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 37 Χ 24

ΤΙΜΗ: 185 ΕΥΡΟ

ΤΕΧΝΗ


ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΤΕΧΝΗ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ


Ή ζωγραφική έχει τήν ιδιαιτερότητα νά εκφράζει ό καλλιτέχνης τόν εσωτερικό του κόσμο μέ τόν τρόπο πού αυτός νομίζει πιό προσιτό στά πρότυπα πού έχει μέσα του γιά τήν πραγματικότητα. Δέν σημαίνει βέβαια αυτό πώς πρέπει νά νοείται πάντα ή εικόνα πού καταγράφετε στόν αντικείμενο πού φιλοτεχνεί πώς είναι ακριβώς αυτό πού θέλει νά πεί. .Όσο τό ότι ή ατμόσφαιρα πού διαγράφετε νά είναι τό δυνατόν πιό πειστική σέ αυτό πού νοιώθει. Τά χρώματα , τά σχέδια καί τό φώς είναι κάτι πολύ σημαντικό καί βασικό στό νά προσεγγίζει κάποιος τήν καλλιτεχνική ψυχή τού ατόμου. Άλλωστε, ή δημιουργικότητα παίζει τόν βασικότερο ρόλο καί έχει κατ’ εξοχήν τήν πρώτη καί κύρια θέση σέ κάθε δημιουργό.
Ή Τέχνη είναι έκφραση ψυχής

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ


ΤΕΧΝΗ


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Ό Σωκράτης, είχε κατηγορήσει τήν ζωγραφική λέγοντας πώς ό καλλιτέχνης είναι δύο φορές ψεύτης μέ τήν τέχνη του. Εφ’ όσον, κατά πρώτο λόγο , αυτό πού απεικονίζει είναι τό ψεύτικο είδωλο τής πραγματικότητας πού ζούμε, καί κατά δεύτερον, ή ίδια ή πραγματικότητα είναι από μόνη της ψεύτικη γιατί είναι αντίγραφο τής αληθινής πού οί αισθήσεις μας δέν μπορούν νά συλλάβουν.
Βέβαια θά μπορούσαμε κατά αυτόν τόν τρόπο νά φαντασθούμε πώς πιθανών νά είναι αλήθεια ή κβαντική υπόθεση τών πολλαπλών κόσμων. Πιθανών , ή θεωρεία τών Χορδών πού συνθέτουν κόσμους στόν χώρο, καί πού βασίζετε σέ μικροσκοπικές παλλόμενες χορδές πού κάθε ταλάντωσή τους αντιστοιχεί σέ ένα υποατομικό σωματίδιο. Μέσα από αυτή τήν θεωρεία εξάγετε τό συμπέρασμα πώς , κβαντικά σύμπαντα συνυπάρχουν ταυτόχρονα στόν ίδιο χρόνο , μέ τήν διαφορά πώς στό καθένα ξεχωριστά ένα γεγονός εξελίσσετε μέ διαφορετικό τρόπο. Σέ αυτούς τούς κβαντικούς κόσμους έχουμε πρόσβαση , μεταπήδηση σέ άλλη πραγματικότητα εφ’ όσον μάς παρέχετε τό δικαίωμα νά είμαστε οί παρατηρητές τής οποιασδήποτε πραγματικότητας τής οποίας καί δίνουμε τήν δυνατότητα νά υπάρξει. Τό θέμα επιστρέφει στήν συνείδηση, γιατί γία τόν νού, υπάρχει κάτι όταν ό ίδιος έχει συνείδηση τής ύπαρξής του. Γιά ότι δέν γνωρίζω , είναι γιά μένα νεκρό ή ποτέ δέν υπήρξε. Επιστρέφοντας στόν Σωκράτη λοιπόν, θά μπορούσαμε νά τού απαντήσουμε, πώς ότι γιά μένα είναι ό αληθινός κόσμο μου , είναι καί ή πραγματικότητα. Άν ή αίσθηση πού λαμβάνω είναι πώς ό κόσμος είναι αγαθός, τότε ζώ ευτυχισμένα. Άρα μεταδίδω τήν ευτυχία γύρο μου καί αυτό λαμβάνω καί από τους άλλους. Άν εισβάλλουν στό μυαλό μου οί αρνητικές εντυπώσεις τού κακού κόσμου πού μέ βομβαρδίζει ή τηλεόραση καί οί ειδήσεις, τότε ανά πάσα στιγμή ζώ μέσα στήν κόλαση πού μού έχει επιβληθεί , συμμετέχω κολαζόμενος έτσι πού μέ τήν σειρά μου μεταφέρω τήν πληροφορία νά κάνουν καί οί άλλοι τό ίδιο , καί κατ’ επέκταση δημιουργώ τόν κόσμο τόν οποίο όμως μού έχουν επιβάλει οί άλλοι νά του δίνω τό δικαίωμα ύπαρξης.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Ή ζωγραφική έχει τήν ιδιαιτερότητα νά εκφράζει ό καλλιτέχνης τόν εσωτερικό του κόσμο μέ τόν τρόπο πού αυτός νομίζει πιό προσιτό στά πρότυπα πού έχει μέσα του γιά τήν πραγματικότητα. Δέν σημαίνει βέβαια αυτό πώς πρέπει νά νοείται πάντα ή εικόνα πού καταγράφετε στόν αντικείμενο πού φιλοτεχνεί πώς είναι ακριβώς αυτό πού θέλει νά πεί. .Όσο τό ότι ή ατμόσφαιρα πού διαγράφετε νά είναι τό δυνατόν πιό πειστική σέ αυτό πού νοιώθει. Τά χρώματα , τά σχέδια καί τό φώς είναι κάτι πολύ σημαντικό καί βασικό στό νά προσεγγίζει κάποιος τήν καλλιτεχνική ψυχή τού ατόμου. Άλλωστε, ή δημιουργικότητα παίζει τόν βασικότερο ρόλο καί έχει κατ’ εξοχήν τήν πρώτη καί κύρια θέση σέ κάθε δημιουργό.
Ή Τέχνη είναι έκφραση ψυχής
Ή σπανιότητα τής σημερινής καλλιτεχνικής παρουσίασης τέτοιων θεμάτων , τά κάνει ακόμα πιό ενδιαφέροντα καί πρωτότυπα.
Κάθε κομμάτι έχει τήν δική του προσωπικότητα καί στό θέμα καί στήν ιδιαζόντως μοναδική φαντασία, πού σέ μεταφέρει σέ άλλες εποχές όπου ό άνθρωπος ήταν μέρος τής φύσης καί εκφραζόταν από αυτήν.

Μέσω τής Τέχνης εκφράζετε ή ανθρώπινη ευαισθησία
Τό φώς καί τό χρώμα συνθέτουν τήν Ζωή
Ή Ζωγραφική είναι σάν τήν Ζωή. Καί οί δύο λέξεις αρχίζουν από Ζ . Τό Ζ είναι τό έκτο γράμμα τής αλφαβήτου καί ομοιάζει στό σχήμα του μέ τόν κεραυνό τού Διός. Ή λέξη Ζωή εκφράζει τήν Ενέργεια πού κινεί τά όντα. Ό Ηράκλειτος είπε «Τά πάντα οιακίζει Κεραυνός», καί εννοούσε τήν Ζωή.
Μέ τήν ζωγραφική μπορεί κανείς νά θέσει τόν εαυτό του απέναντι από μίας άλλης διάστασης πραγματικότητα πού τά πράγματα έχουν μία διαφοροποιημένη αντικειμενική οπτική, μία υποκειμενικότητα μέσα από τήν οποία τό τώρα μέ τό πρίν καί τό μετά λαμβάνει διαστάσεις χωροχρονικού πάντα. Αυτό μπορεί νά εννοηθεί καί ώς πολλαπλότητα πραγματικοτήτων μέσα από τίς οποίες έρχεται νά δοθεί λύση σέ ένα πρόβλημα μέ χίλιες δύο δυνατότητες. Έρχεται σάν θεωρεία νά διευρύνει τήν οπτική μέσα από τήν οποία βλέπει καί κατανοεί τά πράγματα κάποιος, από κάποιον άλλο , ούτως ώστε νά δημιουργεί τόν κόσμο του. Εδώ είναι πού εισάγετε από τήν φυσική καί ή πολυσυμπαντικότητα μέ τήν θεωρεία –Μ πού προβλέπει καί τήν σύγκρουση μεταξύ τών συμπάντων, μέσα από τήν οποία κατανοείται καί ή ανθρώπινη αρχή.
Άλλωστε, μέσα από τήν πολυπλοκότητα τής ίδιας τής φύσης, κανείς δέν μπορεί μέ σιγουριά νά πιστοποιήσει τήν αληθινά χρονική στιγμή τής υπάρξεώς του . Δεδομένου τού ότι μέσα στίς στιγμές εγρήγορσης παρεισδύουν καί στιγμές ύπνου. Καί βέβαια όχι τού ύπνου τής εξ ανάγκης πρός ενεργειακή τροφοδοσία τού σώματος, αλλά αυτών τών στιγμών κατά τών οποίων έχουμε συνειδησιακά μεταφερθεί σέ άλλο χώρο. «Δέν είμαστε εκεί»

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ


ΛΑΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ Σ΄ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ Σ΄ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΟ ΚΟΚΟΡΑΚΙ

ΤΟ ΚΟΚΟΡΑΚΙ

ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ

ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΕΣ

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΕΣ

ΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ